دوره های حسابداری و مالی

  • حسابداری مقدماتی – تکمیلی – پیشرفته
  • رایانه کارحسابداری ( نوسا ، هلو ، رافع ، همکاران سیستم ،سپیدار)
  • حسابداری صنعتی درجه 1 و 2
  • حسابداری حقوق و دستمزد
  • حسابداری مالیاتی ، دولتی
  • حسابداری انبارها

تاریخ شروع کلاس ها
01 / 07 / 1396

تاریخ اتمام کلاس ها
30 / 10 / 1396

تاریخ برگذاری امتحان
07 / 11 / 1396