مهارت های عمومی و پایه

ICDL 1,2 :

  • Word
  • Excel
  • Access
  • Power Point
  • Internet
  • Windows

تاریخ شروع کلاس ها
01 / 07 / 1396

تاریخ اتمام کلاس ها
30 / 09 / 1396

ICDL 1

تاریخ برگذاری امتحان
7 / 10 / 1396

ICDL 2

تاریخ برگذاری امتحان
10 / 10 / 1396