دوره های مدیریت صنایع

  • طراحی فرآیند سیستم های نگهداری و تعمیرات ( نت )
  • انبارداری تخصصی و مهندسی انبار ( طراحی)
  • اجرای سیستم های انبارداری و کد گذاری کالا
  • طراحی سیستم راک و قفسه بندی انبارها
  • فرآیند های برنامه ریزی
  • مدیریت انبارها
  • مدیریت تولید
  • ایمنی انبارها

تاریخ شروع کلاس ها
01 / 07 / 1396

تاریخ اتمام کلاس ها
30 / 08 / 1395

تاریخ برگذاری امتحان
07 / 09 / 1396