رزومه اساتید

رزومه

مهندس محسن نقیبی

کارشناس الکترونیک ، دارای 12 سال سابقه  تدریس و کار اجرایی ، عضو انجمن مهندسین برق والکترونیک ایران

رزومه

مهندس مجید مؤمن زاده

کارشناس الکترونیک ، دارای 7سال سابقه تدریس و کاراجرایی ، عضو انجمن مهندسین برق والکترونیک ایران

رزومه

مهندس مرتضی روحانی

کارشناس ارشد کامپیوتر – نرم افزار( از دانشگاه امیر کبیر تهران)، دارای 12 سال سابقه تدریس و کار اجرایی ، عضو هیئت علمی دانشگاه بعثت کرمان

رزومه

مهندس الهه بهرامپور

کارشناس ارشد کامپیوتر – شبکه ، دارای 3 سال سابقه تدریس و 8 سال سابقه کاراجرایی

رزومه

مهندس علی محمدی

کارشناس شهرسازی ، دارای 6 سال سابقه تدریس و کاراجرایی

رزومه

مهندس سودابه قاضی زاده

کارشناس کامپیوتر – نرم افزار، دارای 4 سال سابقه تدریس و کار اجرایی

رزومه

مهندس مجید لشکری

کارشناس ارشد صنایع ، دارای 28 سال سابقه تدریس و کار اجرایی

رزومه

مهندس محمد اسدی

کارشناس الکترونیک ، دارای 7 سال سابقه تدریس و کار اجرایی، عضو سازمان نظام مهندسی

رزومه

مهندس محمد کاربخش

کارشناس ارشد عمران – ژئوتکنیک ، دارای 5 سال سابقه تدریس و کار اجرایی .

رزومه

یلدا عامری

کارشناس ارشد حسابداری ، دارای 3 سال سابقه تدریس و کار اجرایی

رزومه

گرافیست زهرا میرزایی پور

کارشناس ارتباط تصویری ، دارای 4 سال سابقه تدریس و کار اجرایی