اساتید موسسه آموزشی نوین الکترونیک

مهندس محسن نقیبی

یکی از اساتید برتر موسسه آموزشی نوین الکترونیک در حوزه تدریس رشته الکترونیک و فعالیت در آموزش تعمیرات تخصصی تلفن همراه

مهندس محمد صباغ زاده

یکی از اساتید برتر موسسه آموزشی نوین الکترونیک و عضو تیم تخصصی نرم افزار تلفن همراه